ေဆးမႈတ္ပရိေဘာဂ

Sweety Home အမွတ္တံဆိပ္ ၊ ေဆးမႈတ္ပရိေဘာဂမ်ားသည္ က်မ္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ P.U အမ်ိုး အစား မႈတ္ေဆးကိုသာအသံုးျပု ထားျခင္းေျကာင့္ အနံ့ ဆိုးမ်ားဆြဲညွိေစနိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိုး မရွိဘဲ စိတ္ခ်ယံုျကည္စြာ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။


PSB - 8812

Performances

အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ E0 အဆင့္ရွိျကိတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ ခိုင္ခံမာေျကာမႈရွိျခင္း

ေဆးလိပ္မီးမ်ားျဖင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈရွိပါက အပူဒါဏ္ကို ေကာင္းစြာခံနိုင္ရည္ရွိျပီး မ်က္နွာျပင္အား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ မရွိျခင္း

Specifications

Length 1920 in , Width 2340 in ,Height 920 in.

psb-8812 psb-8812

You may also like