ေဆးမႈတ္ပရိေဘာဂ

Sweety Home အမွတ္တံဆိပ္ ၊ ေဆးမႈတ္ပရိေဘာဂမ်ားသည္ က်မ္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ P.U အမ်ိုး အစား မႈတ္ေဆးကိုသာအသံုးျပု ထားျခင္းေျကာင့္ အနံ့ ဆိုးမ်ားဆြဲညွိေစနိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိုး မရွိဘဲ စိတ္ခ်ယံုျကည္စြာ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။


PWR - 8843

Performances

အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ E0 အဆင့္ရွိျကိတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ ခိုင္ခံမာေျကာမႈရွိျခင္း

ေဆးလိပ္မီးမ်ားျဖင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈရွိပါက အပူဒါဏ္ကို ေကာင္းစြာခံနိုင္ရည္ရွိျပီး မ်က္နွာျပင္အား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ မရွိျခင္း

Specifications

Length 1200 in, Width 520 in, Height 1830 in.

psb-8812 wr-9102

You may also like